مطالب ویژه

مطالعه سینتیک آنزیمی

مطالعه سینتیک آنزیمی با استفاده از متلب

سینتیک آنزیمی، بخشی از بیوشیمی است که به اندازه‌گیری کمی سرعت واکنش‌های کاتالیزشونده با آنزیم و مطالعه سیستماتیک عوامل مؤثر بر این سرعت‌ها می‌پردازد. در این نوشته، ابتدا با ضرورت مطالعه سینتیک آنزیمی آشنا می‌شویم. سپس مدل‌های ریاضی برای بررسی ثوابت سینتیکی واکنش‌های آنزیمی را مرور خواهیم کرد. در پایان...