معرفی واکنش

نوآرایی اشمیت

واکنش نوآرایی اشمیت (Schmidt Rearrangement) عبارتست از حمله نوکلئوفیلی هیدرازوییک اسید به گروه کربونیل، الکل نوع سوم و یا آلکنها که به کمک اسید کاتالیز می شود. نتیجه این واکنش که همراه با آزادسازی گاز نیتروژن است، همراه با تولید انواع آمینها، آمیدها، ایمیدها و نیتریلها می باشد. این واکنش...

کاهش ولف – کیشنر

واکنش کاهش ولف - کیشنر (Wolff–Kishner Reduction) عبارتست از تراکم هیدرازین با آلدهیدها و کتونها که منجر به حذف گروه کربونیل و تبدیل آن به متیلن می شود. واکنش مزبور در مورد ترکیباتی که به اسیدها حساس هستند، جایگزین مناسبی برای کاهش کلمنسن خواهد بود. این واکنش به پاس گرامیداشت...

افزایش مایکل

افزایش مایکل

واکنش افزایش مایکل (Michael Addition) عبارتست از افزایش نوکلئوفیلی یک کربانیون یا هر نوکلئوفیل دیگری به یک ترکیب کربونیل دار α,β - غیر اشباع که منجر به افزایش طول زنجیره کربنی می شود. افزایش مایکل که جزء دسته واکنشهای افزایشی مزدوج است، به افزایش ۱ و ۴ نیز شهرت دارد....

حلقه افزایی رابینسون

حلقه افزایی رابینسون

واکنش حلقه افزایی رابینسون (Robinson Annulation) عبارتست از افزایش مایکل متیل سیکلوهگزانونها به متیل وینیل کتونها که متعاقبا با یک واکنش تراکمی آلدولی درون مولکولی همراه شده و یک کتون α , β-غیراشباع حلقوی ۶ عضوی تولید می کند. این واکنش به افتخار شیمیدان انگلیسی رابرت رابینسون (Robert Robinson) که در...

واکنش هل – ولهارد – زلیسنکی

واکنش هل – ولهارد – زلیسنکی

واکنش هالوژناسیون هِل - ولهارد - زلینسکی (Hell–Volhard–Zelinsky Halogenation) عبارتست از هالوژن دار کردن یک کربوکسیلیک اسید در موقعیت آلفا توسط واکنشگر X2/PBr3 که منجر به تولید آلفا - هالو اسید می شود. این واکنش به پاس گرامیداشت دو شیمیدان آلمانی به نامهای کارل مگنوس فون هل (Carl Magnus von...

واکنش کانیزارو

واکنش کانیزارو

واکنش کانیزارو (Cannizzaro Reaction) عبارتست از واکنش تسهیم نامتناسب یک آلدهید در حضور باز که منجر به تولید الکل و کربوکسیلیک اسید مربوطه می شود. واکنش کانیزارو در آلدهیدهای آروماتیک، فرمالدهید و سایر آلدهیدهای آلیفاتیک که هیدروژن آلفا نداشته باشند، می تواند رخ دهد. این واکنش به پاس گرامیداشت شیمیدان...

اکسایش بایر – ویلیگر

اکسایش بایر – ویلیگر

واکنش اکسایش بایر - ویلیگر (Baeyer–Villiger Oxidation) عبارتست از اکسایش یک کتون در حضور یک پراکسی اسید یا هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) که منجر به تولید استر می گردد. وقوع واکنش اکسایش بایر - ویلیگر در کتونهای حلقوی، منجر به تولید لاکتون خواهد شد. این واکنش به پاس گرامیداشت شیمیدان...

صفحه 1 از مجموع 2 12